Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

26-01-2024

Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

Ngày 24/01/2024, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số định hướng lớn như:

1. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo. Cải cách theo hướng giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

2. Nâng cao chất lượng xây dựng chính sách; thực hiện đánh giá tác động toàn diện dựa trên luận chứng khoa học và thực tiễn trước khi đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định tác động tới người dân, doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát kiểm tra; nâng cao chất lượng thực thi văn bản pháp luật. Thiết lập cơ chế rõ ràng về bảo vệ cán bộ khi giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh trong trường hợp có sự không thống nhất, khác biệt về quy định giữa các văn bản pháp luật.

4. Duy trì và nhân rộng các kinh nghiệm chính sách tốt, tiên tiến về quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kịp thời tạo lập và hoàn thiện thể chế, chính sách về môi trường kinh doanh.

UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 và thành phố thông minh năm 2023

Để thực hiện 04 định hướng lớn trên, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung thực hiện 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và hoạt động đầu tư.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, gắn cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

- Trong phạm vi thẩm quyền, chủ động và khẩn trương tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý; thường xuyên đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật chưa phù hợp.

- Trung tâm hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; phát triển Cổng Dịch vụ công của tỉnh tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước…

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia chuỗi giá trị bền vững, thủ tục hành chính...

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số đo lường hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính (PAPI, PAR INDEX, SIPAS). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.

Năm 2024 được dự báo các thuận lợi, khó khăn vẫn tiếp tục đan xen, nhưng khó khăn sẽ nhiều hơn. Với Kế hoạch này, UBND tỉnh Bình Dương đã xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, góp phần cải cách môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


Kim Cúc – Văn phòng Sở

Lượt xem: 3822

Thống kê truy cập

Đang truy cập:310

Tổng truy cập: 17507838