Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện cải cách hành chính, hành chính quản trị và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Cụ thể:

1. Công tác cải cách hành chính

Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương theo các nội dung: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính. Cụ thể:

a) Cải cách thể chế

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về phát triển ngành công thương của tỉnh.

- Dự thảo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định.

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Công thương của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở; triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương.

- Chủ trì, thẩm định, góp ý việc xây dựng các Quy chế quản lý của Sở và tổ chức, theo dõi đánh giá (định kỳ) việc triển khai thực hiện sau khi Giám đốc Sở phê duyệt. Theo dõi, cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, nội quy cho phù hợp với điều kiện thực tế của Sở và quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối và phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng chương trình, biện pháp và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh.

b) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực Công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện TTHC của Ngành.

- Phối hợp các phòng, đơn vị tham mưu, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đẩy mạnh xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu cải cách trong từng giai đoạn.

- Công khai, minh bạch tất cả các TTHC; thực hiện thống nhất cách tính chi phí khi giải quyết TTHC; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhằm cắt giảm TTHC hiện hành; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện TTHC, các dịch vụ công của Sở.

c) Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của Sở; trên cơ sở đó điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các phòng, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất đổi mới phương thức làm việc; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Sở.

d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ bồi dưỡng phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC thuộc phạm vi Sở quản lý.

- Tham mưu xây dựng và theo dõi đánh giá kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức, viên chức ngành công thương” qua các giai đoạn theo chỉ đạo.

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Công thương của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

- Xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Xây dựng quy trình, cơ chế tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của CCVC trúng tuyển; thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

- Đánh giá thi đua, khen thưởng trên kết quả thực thi công vụ của CCVC công khai, minh bạch, hợp lý.

- Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng CCVC; Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trong CCVC.

đ) Cải cách tài chính côngĐổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính dịch vụ công; chú trọng đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch.

e) Hiện đại hóa hành chính

a) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của cơ quan và trong hoạt động dịch vụ hành chính công.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của Sở (xây dựng dự toán, lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin...).

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở.

- Quản trị mạng nội bộ, đầu mối kết nối với mạng thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và các tổ chức có liên quan; Khắc phục các sự cố kỹ thuật của các máy tính, mạng nội bộ; Phối hợp các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác bảo mật thông tin dữ liệu của Sở.

- Bảo đảm kỹ thuật để cung cấp dịch vụ hành chính công trên Website thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; thực hiện bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác công nghệ thông tin;

- Xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ tác nghiệp của công chức trong công tác quản lý nhà nước;

- Triển khai, đôn đốc và theo dõi việc ứng dụng phần mềm tin học vào tác nghiệp công vụ của CCVC; triển khai 100% CCVC sử dụng mail công vụ

b) Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước (ISO - 5S)

- Công bố danh mục các dịch vụ hành chính công; xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong cung cấp dịch vụ công đáp ứng yêu cầu đơn giản và cải cách TTHC;

- Thực hiện công tác thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

2. Công tác tổ chức cán bộ

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức (CCVC) thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với CCVC và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tham mưu đề xuất việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và thực hiện các thủ tục về tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, thuyên chuyển, cho thôi việc, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, đối với đội ngũ CCVC thuộc phạm vi Sở quản lý.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Sở theo phân cấp quản lý; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, là thành viên thường trực của Hội đồng Thi đua khen thưởng - Kỷ luật và thực hiện các chính sách đối với CCVC của Sở.

- Báo cáo thường xuyên theo định kỳ về tình hình chất lượng CCVC thuộc phạm vi Sở với cơ quan chức năng.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế của Sở,

- Phối hợp với phòng Thanh Tra trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CCVC cơ quan và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CCVC hằng năm.

3. Công tác thi đua khen thưởng

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch phát động thi đua định kỳ và theo chuyên đề.

- Thực hiện công tác thi đua của Sở trong Khối thi đua các sở ngành có chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá công chức hàng năm.

- Thực hiện công tác khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong ngành Công thương.

- Hướng dẫn, theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.

- Làm đầu mối, phối hợp với các Phòng, đơn vị thực hiện các công tác khen thưởng của Ngành (như: nông thôn mới, doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân xuất sắc…)

- Thực hiện công tác xét đăng ký, triển khai thực hiện và công nhận kết quả thực hiện sáng kiến, giải pháp của CCVC Sở.

4. Công tác quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách

- Tham mưu phối hợp lập, triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách của ngành.

-  Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của Ngành nhằm triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng và Nhà nước.

-  Nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách ưu đãi, các chương trình, dự án để kêu gọi đầu tư nhằm phát triển ngành công thương.

- Tham gia góp ý các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của các ngành, địa phương và các quy hoạch khác liên quan đến quy hoạch phát triển ngành công thương.

- Phối hợp các phòng chuyên môn của Sở xử lý đồng bộ các yêu cầu chung của ngành về công tác quy hoạch, kế hoạch.

5. Công tác quản lý tài chính

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định.

- Phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính; Kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành gửi Sở Tài chính thẩm tra.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản mua sắm tài sản công theo phân cấp.

- Góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của các cấp, các ngành (nếu có). Tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật

6. Công tác thông tin, báo cáo, tổng hợp

- Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

- Phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung Ban Giám đốc Sở dự họp HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương định kỳ hoặc trả lời cử tri khi được phân công.

- Xây dựng báo cáo các cuộc họp hội ý Ban Giám đốc Sở, giao ban, sơ - tổng kết của Sở.

- Xây dựng chương trình công tác Sở hàng tháng, năm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về hoạt động của Ngành.

- Nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương.

7. Thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ tại Bộ phận “1 cửa”

- Theo dõi và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế “Một cửa”.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện giải quyết TTHC của Sở định kỳ.

- Áp dụng vận hành dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết TTHC của Sở.

- Triển khai xây dựng và vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục liên quan nhiều ngành.

8. Công tác pháp chế

- Hướng dẫn, chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ pháp chế:

+ Công tác xây dựng pháp luật.

+ Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

+ Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

+ Công tác Kiểm soát TTHC.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính.

+ Công tác bồi thường của nhà nước.

+ Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

+ Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

- Xây dựng Kế hoạch công tác pháp chế toàn diện trên các nhiệm vụ.

- Thực hiện chức năng thẩm định và tham gia góp ý, hướng dẫn các phòng, đơn vị thực hiện đúng quy trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện chức năng cán bộ đầu mối TTHC; làm đầu mối, phối hợp với bộ phận “Một cửa”, các Phòng, đơn vị thực hiện rà soát TTHC.

- Tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Công thương đối với các nội dung thuộc chức trách nhiệm vụ được phân công.

- Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực Công thương.

- Theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

9. Công tác hành chính quản trị

- Cung cấp thông tin báo chí.

- Thư ký các cuộc họp Ban Giám đốc Sở.

- Điều hành đội xe công của Sở.

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ của cơ quan.

- Tiếp tân, đón khách và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác; bố trí nơi làm việc, hội họp, tiếp khách; theo dõi việc thực hiện văn minh công sở của cán bộ công chức viên chức.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC trong cơ quan.

- Chủ trì và phối hợp với Công đoàn cơ sở giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế của công chức, viên chức.

- Xây dựng lịch làm việc hàng tuần cho lãnh đạo Sở, trưởng phó các phòng và tương đương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Ký, ban hành Thông báo kết luận các cuộc họp hội ý Ban Giám đốc, giao ban của Sở.

10. Công tác truyền thông

Chủ trì, phối hợp và xâu đầu mối triển khai thực hiện công tác phát ngôn, truyền thông, tuyên truyền hoạt động và các chính sách của Ngành trên các trang thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát nội dung tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

11. Văn thư lưu trữ

- Xử lý văn bản đến – đi; thực hiện các nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu theo quy định hiện hành.

- Chủ trì, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

- Kiểm soát kỹ thuật và thể thức văn bản đi của các phòng, đơn vị trực thuộc trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành.

12. Hoạt động khoa học công nghệ ngành Công thương

- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của sở.

13. Công tác khác

- Hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Sở.

- Công tác Dân vận chính quyền.

- Công tác Dân chủ cơ sở.

- Thủ quỹ cơ quan: Quản lý tài chính, tài sản được giao: trụ sở, phương tiện và các trang thiết bị khác theo quy định; quản lý và tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách đã được phân bổ.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:291

Tổng truy cập: 14895626