Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp

Thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển kinh doanh thương mại, hàng hóa và dịch vụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể như: nghiên cứu thị trường, tư vấn, thông tin thương mại, hội chợ triển lãm, quảng cáo thương mại, môi giới và hợp tác với các địa phương và các tổ chức quốc tế trong hoạt động xúc tiến thương mại.

1. Về xúc tiến thương mại:

Giúp Giám đốc Sở Công thương xây dựng, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như sau:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế họach chương trình xúc tiến thương mại, phát triển ngành công thương; Tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại hàng năm sau khi được phê duyệt;

d) Tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thảo,…về công nghiệp - thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của tỉnh với những đối tác trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo,…về công nghiệp - thương mại do các đơn vị khác trong và ngoài nước tổ chức;

đ) Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp những thông tin thị trường cho các doanh nghiệp địa phương lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thị trường;

e) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về thương mại cho nhà sản xuất, doanh nghiệp; triển khai các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng hệ thống phân phối, các cửa hàng tiện ích như các dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin,…;

f) Giúp Sở Công Thương tổ chức, triển khai công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của địa phương như:

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ, giới thiệu các tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị truờng, tiếp thị, ngoại thương,... giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực về thương mại trong và ngoài nuớc, về quản trị doanh nghiệp;

+ Đề xuất việc áp dụng các chính sách khuyến khích xuất khẩu của tỉnh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nuớc;

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị truờng, sản phẩm, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu;

+ Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm hàng hóa xuất khẩu của tỉnh theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

+ Đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước về xúc tiến thương mại; làm đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài để xây dựng và tiến hành các dự án xúc tiến thương mại của tỉnh Bình Dương; Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào tỉnh để nghiên cứu mở rộng thị truờng.

2. Về công tác thông tin:

a) Tổ chức, triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong phạm vi của ngành tại địa phương, của Sở và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp;

b) Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của Bộ Công thương, các Trung tâm khác trong cả nước. Là đầu mối kết nối các mạng thông tin hội nhập như: ASEM Connect, ASEAN, APEC, WTO,…theo quy định của Chính phủ;

c) Là đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành công thương;

d) Tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp - thương mại;

đ) Thu thập ý kiến của các doanh nghiệp về chính sách kinh tế, tuyển dụng lao động, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại... nhằm góp phần cải thiện và nâng cao môi truờng kinh doanh của tỉnh. Tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ngành nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

3. Về thương mại điện tử:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn;

c) Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong chương trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực công thương ;

d) Từng bước tiến hành tổ chức, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công thông qua các hệ thống thông tin điện tử, góp phần thực hiện chính phủ điện tử tại địa phương theo chủ trương của Nhà nước.

4. Thực hiện một số công tác khác:

a) Quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

b) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Công Thương;

c) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại và thông tin kinh tế theo quy định của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.1 Về công tác khuyến công:

a) Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

c) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

d) Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Về công tác tư vấn phát triển công nghiệp:

a) Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu - cụm - điểm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng như: lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật;  thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án, giám sát thi công;

c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

d) Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học – công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tính dụng; tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

2.3 Về công tác tư vấn tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn:

a) Kiểm toán năng lượng, tư vấn và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn; thi công các công trình, hạng mục công trình ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, khí sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các dạng năng lượng khác;

b) Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển về: công nghệ tiết kiệm năng lượng; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch; sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường trong công nghiệp, giao thông và dịch vụ;

c) Thực hiện việc đánh giá tổng thể hoặc đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

d) Nghiên cứu giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn phù hợp với địa bàn tỉnh và triển khai ứng dụng rộng rãi. 

e) Triển khai thực hiện các chương trình, đề án sản xuất sạch hơn được giao.

f) Tư vấn, thiết kế, thẩm tra các công trình liên quan đến năng lượng và môi trường.

g) Hỗ trợ lắp đặt thiết bị, thông tin đào tạo nâng cao nghiệp vụ về khoa học và công nghệ liên quan đến tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

2.4 Về công tác thông tin tuyên truyền:

a) Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại địa phương. 

b) Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

c) Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; bản tin, ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp; trang web và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, thương mại tại địa phương;

2.5 Các nhiệm vụ khác

a) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương.

b) Quản lý, tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh;

c) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Công Thương;

d) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp.

e) Tổ chức các hội thảo, tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn;

f) Tổ chức dịch vụ đào tạo hoặc liên kết đào tạo cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ quản lý về môi trường, nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ nhằm sản xuất, thử nghiệm thiết bị công nghệ về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo; thực hiện chương trình đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương phân công.
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:303

Tổng truy cập: 19237964