Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Toàn văn dự thảo

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020.

Thực hiện Công văn số 982/UBND-NC ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là dự thảo Quyết định).

Sở Công Thương đã thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định (theo Quyết định số 30/QĐ-SCT ngày 18/02/2022) và đã trình Giám đốc Sở thông qua dự thảo lần 1 theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhằm đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, thời gian dự kiến trình UBND tỉnh xem xét thông qua trong Quý II năm 2022, do đó Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định (dự thảo lần 2 gửi kèm theo văn bản này) và gửi về Sở Công Thương bằng văn bản trước ngày 31/3/2022[1].

Nội dung dự thảo văn bản được đăng tải:

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: https://www.binhduong.gov.vn - Mục góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (theo quy định tại Điều 129 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015).

- Trang thông tin điện tử Sở Công Thương: https://socongthuong.binhduong. gov.vn - Mục góp ý văn bản.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị để Sở Công Thương trình UBND tỉnh theo đúng quy định./.

 

[1] Văn bản điện tử gửi về địa chỉ email: truongnn.ct@binhduong.gov.vn hoặc truongnguyen0901@gmail.com. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Nhựt Trường - Văn phòng Sở Công Thương, điện thoại: 0975.319948.

 


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 31-03-2022

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:293

Tổng truy cập: 14790219