Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

18-04-2024

Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 15/4/2024, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1764/KH-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó, Kế hoạch có 4 nội dung thực hiện trọng tâm là:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm minh, kịp thời và theo đúng quy định đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đúng quy định.

2. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định. Tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt…

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, thực hiện hiệu quả phương châm: Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc được dư luận quan tâm cho cơ quan báo chí. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo theo quy định; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân chấp hành tốt; cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà và có chế tài xử lý nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực với người dân, doanh nghiệp khi đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định.

Thông qua việc thực hiện Kế hoạch này, sẽ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của từng cán bộ, công chức, viên chức và của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, từng bước đẩy lùi tham nhũng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng một bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.


Kim Cúc – Văn phòng Sở

Lượt xem: 3793

Thống kê truy cập

Đang truy cập:231

Tổng truy cập: 18971563