Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

16-09-2020

Ngày 31/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 4241/UBND-VX chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Theo nội dung văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1294/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

Tại Quyết định số 1294/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quy định Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được chia thành 3 mức độ: Tuyệt mật, tối mật và mật.

Đối với Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật các thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt có ý nghĩa quyết định đến khả năng tác chiến phòng thủ đất nước, bảo vệ Tổ quốc, như: Báo cáo, Thuyết minh, Tờ trình xin ý kiến về chủ trương triển khai nhiệm vụ; báo cáo kiểm tra, đánh giá kết quả và sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đối với Bí mật nhà nước độ Tối mật có các thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phục vụ quốc phòng, an ninh, trừ các nội dung của Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật.

Về nội dung Bí mật nhà nước độ Mật có: Báo cáo, Tờ trình liên quan xin ý kiến về chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng nguyên tử chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố công khai.

Ngoài ra, các thông tin về sáng chế phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội như: Bản mô tả sáng chế, bản tóm tắt sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế; Văn bằng bảo hộ sáng chế; Văn bản trao đổi trong quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế, thẩm định liên quan đến văn bằng bảo hộ sáng chế có nội dung về giải pháp kỹ thuật của sáng chế… và các thông tin, tài liệu về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố công khai cũng thuộc nội dung danh mục Bí mật nhà nước độ Mật.

Quyết định số 1294/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 24/8/2020.


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 56

Thống kê truy cập

Đang truy cập:169

Tổng truy cập: 324955