Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 228/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai đoạn 2016 - 2020 04-02-2016 Hoàng Trung Hải
2 269/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2015 04-02-2016 Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
3 432/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016 22-02-2016 Phó Chủ tịch Đặng Minh Hưng
4 489/KH-UBND Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 24-02-2016 Chủ tịch Trần Thanh Liêm
5 474/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 02-03-2016 Chủ tịch Trần Thanh Liêm
6 02/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương 27-01-2016 Phó Chủ tịch Mai Hùng Dũng
7 11/BC-UBND Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 01; nhiệm vụ tháng 02 năm 2016 26-01-2016 Phó Chủ tịch Mai Hùng Dũng
8 22/BC-UBND Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 02; nhiệm vụ tháng 3 năm 2016 25-02-2016 Chủ tịch Trần Thanh Liêm
9 07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25-01-2016 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
10 1272/BCT-KHCN Công văn về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 03-02-2016 Thứ trưởng Cao Quốc Hưng