logo
Góp ý dự thảo “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương”

08/10/2019

Thực hiện Văn bản số 4691/UBND-KSTT ngày 17/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho Sở Công thương chủ trì xây dựng, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương, Sở Công thương đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương” lần 4

04/10/2019

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Đề án Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài KCN/CCN ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các KCN/CCN tỉnh Bình Dương” lần 4

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

07/08/2019

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

28/08/2019

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19/07/2019

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương

19/07/2019

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương;

Góp ý tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

12/06/2019

Tài liệu Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30/05/2019

Sở Công thương đã xây dựng dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở đề nghị các sở ban ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 14/6/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý ban hành Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

27/05/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 04/06/2019.

Sở Công thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

24/04/2019

Sở Công thương kính gửi các sở, ngành, xem xét dự thảo và có ý kiến đóng góp gửi về Sở Công thương để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 03/05/2019.