Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày xuất bản 29-09-2020 Ngày hết hạn 09-10-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày xuất bản 15-09-2020 Ngày hết hạn 25-09-2020

Tải về Xem các góp ý
V/v góp ý Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 27-08-2020 Ngày hết hạn 01-09-2020

Tải về Xem các góp ý
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Ngày xuất bản 20-08-2020 Ngày hết hạn 29-08-2020

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Ngày xuất bản 25-05-2020 Ngày hết hạn 29-06-2020

Tải về Xem các góp ý