Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Công tác đánh giá, xếp loại và khen thưởng đối với công chức, viên chức

08-11-2019

CMSC Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại hàng năm theo quy định, nhằm tổng kết các phong trào thi đua và đánh giá phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân công chức, viên chức theo Kế hoạch số 175/KH-SCT ngày 31/01/2019 của Sở Công thương về phát động phong trào thi đua năm 2019

Trong tháng 12/2019, Sở Công thương sẽ triển khai Kế hoạch đánh giá, phân loại, xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2019 với mục đích đánh giá, phân loại, xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về tư tưởng, đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo văn bản quy định là Nghị định số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng đánh giá và phân loại năm 2019 là công chức, viên chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đợt đánh giá, xếp loại này các tập thể thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy được giao; phòng, đơn vị tập trung đánh giá những mặt tích cực, hạn chế của của tập thể trong năm, nêu cụ thể lý do những mặt chưa được (không đánh giá chung chung) từ đó xây dựng phương hướng và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có), đối với cá nhân công chức, viên chức thì tập thể công chức, viên chức của phòng, đơn vị tập trung góp ý, đóng góp cho cá nhân và Trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị kết luận đánh giá cấp phó và công chức, viên chức thuộc quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá.

Việc phân loại và bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng được phân theo 03 nhóm đối tượng: Ban Giám đốc Sở (Nhóm 1); Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương (Nhóm 2); chuyên viên, cán sự, nhân viên, người lao động (Nhóm 3). Trong tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng, tỷ lệ khen thưởng giữa các nhóm phải đảm bảo: Tỷ lệ nhóm 1 và nhóm 2 không quá 40% trong tổng số cá nhân được đề nghị khen thưởng. Riêng đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và được đánh giá, phân loại ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Như vậy, chỉ tiêu danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong toàn Sở không quá 11 chỉ tiêu và được phân bổ cụ thể như sau: Khối Văn phòng Sở là 7 và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp là 4.

Ban Giám đốc Sở yêu cầu các bộ phận có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện theo tiến độ quy định. Trong quá trình thực hiện, có những khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) để có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.


Minh Trí – Văn phòng Sở

Lượt xem: 197

Thống kê truy cập

Đang truy cập:180

Tổng truy cập: 292014