Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp

Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Thêm mới
Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Các chương trình khuyến mại kết hợp 2 hoặc nhiều hình thức khuyến mại?

  • Tác giả: p

  • 15-09-2020 09:32

Các chương trình khuyến mại kết hợp 2 hoặc nhiều hình thức khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Thương nhân có thể kết hợp thực hiện nhiều hình thức khuyến mại trong một chương trình khuyến mại.Cụ thể:

- Chương trình khuyến mại có 2 hình thức khuyến mại phải thông báo: Ví dụ thương nhân thực hiện khuyến mại giảm giá hàng hóa, dịch vụ kết hợp với khuyến mại tặng hàng hóa cho khách hàng nếu khách hàng đáp ứng một điều kiện nhất định. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại này phải gửi Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-1 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Chương trình khuyến mại có 2 hình thức khuyến mại phải đăng ký:

Ví dụ thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại trong đó có phát hành thẻ cào xác định trúng thưởng đồng thời có phát hành phiếu bốc thăm để tổ chức bốc thăm xác định trúng thưởng cuối chương trình cho các khách hàng tham gia. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại này phải gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đăng ký trước khi thực hiện.

- Chương trình khuyến mại có 1 hình thức khuyến mại phải thông báo và 1 hình thức khuyến mại phải đăng ký: Ví dụ thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hành hóa cho khách hàng kèm theo việc cấp mã số cho khách hàng tham dự chương trình, cuối chương trình thương nhân sẽ tổ chức quay số may mắn để xác định trúng thưởng.

+ Trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố: thương nhân phải gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (đối với hình thức khuyến mại phải đăng ký) và thông báo thực hiện khuyến mại (đối với hình thức khuyến mại phải thông báo) tới Sở Công Thương của tỉnh, thành phố đó.

+ Trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên: thương nhân thực hiện khuyến mại phải đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại đối với hình thức khuyến mại thuộc đối tượng phải đăng ký đồng thời gửi văn bản thông báo thực hiện khuyến mại đến cho các Sở Công Thương đối với hình thức khuyến mại thuộc đối tượng phải thông báo.

Tiếp nhận hồ sơ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

  • Tác giả: p

  • 15-09-2020 09:28

Tiếp nhận hồ sơ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, ghi giấy biên nhận hồ sơ? Thời hạn xử lý hồ sơ? Thời điểm xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ? Việc thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Thông báo thực hiện khuyến mại:

+ Thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức thông báo phải gửi thông báo thực hiện khuyến mại bằng văn bản (theo mẫu KM-1 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) chậm nhất 07 (bẩy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. + Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của Thương nhân, Sở Công Thương ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTMBTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Công Thương.

+ Quy định về việc ghi Giấy biên nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, không áp dụng đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện (trong các trường hợp gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua đường bưu điện, thương nhân không có nghĩa vụ phải lấy Giấy biên nhận hồ sơ và Sở Công Thương cũng không thực hiện việc ghi Giấy biên nhận hồ sơ); Ngày nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, được tính theo ngày nhận ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Đăng ký thực hiện khuyến mại:

+ Thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức đăng ký gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (hồ sơ bao gồm các giấy tờ được quy định tại khoản 4 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến Sở Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc Bộ Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).

+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện). Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-5 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

+ Quy định về việc ghi Giấy biên nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, không áp dụng đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện (trong các trường hợp gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua đường bưu điện, thương nhân không có nghĩa vụ phải lấy Giấy biên nhận hồ sơ và cơ quan quản lý nhà nước cũng không thực hiện việc ghi Giấy biên nhận hồ sơ); Ngày nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, được tính theo ngày nhận ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

+ Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Công Thương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công Thương.

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký?

  • Tác giả: p

  • 15-09-2020 09:21

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), bao gồm:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty sẽ nhận được 01 phiếu rút thăm để tham gia rút thăm xác định trúng thưởng các giải thưởng của chương trình đã đưa ra.

- Các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP: Công ty sử dụng các hình thức ngoài các hình thức được quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện khuyến mại cho các khách hàng, thúc đẩy việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Các hình thức khuyến mại phải thông báo?

  • Tác giả: p

  • 15-09-2020 09:14

Các hình thức khuyến mại phải thông báo?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại bao gồm:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Ví dụ: Một thương nhân (Công ty) vừa cho ra măt sản phẩm mới. Nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng, Công ty đã thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho khách hàng dùng thử mẫu sản phẩm mới mà không thu tiền của khách hàng.

- Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ví dụ hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng không cho các khách hàng đến tham quan (chỉ cần tham quan mà không cần phải mua bất kỳ hàng hóa nào) tại cửa hàng/địa điểm bán hàng của mình một món quà tặng, một dịch vụ nào đó hoặc tặng không cho khách hàng chính các hàng hóa, dịch vụ mà mình đang bán, cung ứng.

Ví dụ hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng các món quà cho các khách hàng mỗi khi khách hàng mua, sử dụng dịch vụ mà Công ty cung cấp.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó. Ví dụ: Một Công ty thực hiện 1 chương trình khuyến mại cho sản phẩm của mình bằng cách giảm giá bán sản phẩm xuống mức giá thấp hơn so với mức giá bình thường của sản phẩm đó trong 1 khoảng thời gian nhất định (thời gian thực hiện chương trình khuyến mại).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ. Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng bằng cách tặng kèm cho khách hàng các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của Công ty hoặc của nhà cung cấp khác bên cạnh các hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng đã mua, đã sử dụng của Công ty.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho các khách hàng mỗi khi mua hàng của Công ty sẽ được tham gia vào một cuộc thi (giải đáp câu đố, thi ảnh đẹp, thi tìm hiểu kiến thức…) có giải thưởng với các nội dung, điều kiện, cách thức và giải thưởng của cuộc thi được công bố cụ thể, rõ ràng. Khách hàng tham Quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại

- Bộ Công Thương 52 dự cuộc thi và sẽ được trúng các giải thưởng của cuộc thi nếu đạt được các điều kiện để thắng cuộc trong cuộc thi.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng, thưởng cho các khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của Công ty mà trong đó việc tặng, thưởng cho khách hàng căn cứ vào số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng mà khách hàng thực hiện sẽ được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác tương tự do Công ty phát hành. Ứng với mỗi mức/định mức mà chương trình đã quy định về số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng nhất định mà khách hàng đã đạt được, khách hàng sẽ nhận được các phần quà tặng, thưởng tương ứng từ Công ty. Về cơ bản, hình thức khuyến mại này thường được các Công ty thực hiện nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng, sử dụng các dịch vụ của Công ty nhiều hơn, thường xuyên hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. Ví dụ: Một Công ty tổ chức các chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa, trò chơi … và cho khách hàng tham gia các sự kiện này, thông qua đó nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của mình trong các sự kiện đó hoặc sau khi diễn ra các sự kiện đó.

Thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện các chương trình khuyến mại?

  • Tác giả: Phúc

  • 15-09-2020 09:10

Khi nào thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

- Chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại, Thương nhân thực hiện khuyến mại phải gửi thông báo thực hiện khuyến mại bằng văn bản (theo mẫu KM-1 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLTBTM-BTC) đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

- Trường hợp thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức phải đăng ký và được Bộ Công Thương xác nhận bằng văn bản cho phép thực hiện chương trình khuyến mại thì khi gửi thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại thương nhân phải gửi kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công Thương.

- Thương nhân thực hiện việc gửi thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương bằng hai cách:

+ Gửi trực tiếp: mang văn bản thông báo đến trụ sở làm việc của Sở Công Thương để gửi trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

+ Gửi qua đường bưu điện: thương nhân có thể gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện đến trụ sở làm việc của Sở Công Thương.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:273

Tổng truy cập: 8577208