Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thanh Hà
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác thanh tra chuyên ngành Công Thương;

- Công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực công nghiệp;

- Hoạt động của các hiệp hội ngành hàng.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Là người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án của Ngành và các đề án của tỉnh được phân công.

đ) Theo dõi hoạt động của Ngành trên địa bàn các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:314

Tổng truy cập: 8577208