Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Phó Giám đốc Sở Phan Thị Khánh Duyên
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Quản lý nhà nước các lĩnh vực thương mại;

- Hoạt động xúc tiến thương mại;

- Tư vấn phát triển công nghiệp;

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ tài chính trước khi trình Giám đốc Sở.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo phòng, đơn vị

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và phát triển Công nghiệp.

- Phòng Quản lý Thương mại.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các Đề án của Ngành và các đề án của tỉnh được phân công.

đ) Theo dõi hoạt động của ngành trên địa bàn các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1234

Tổng truy cập: 8270377