Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh mục dịch vụ công

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
Phòng ban phụ trách:
Đối tượng:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp:

Danh mục dịch vụ công


Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng:    Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:    0841000797979
Chủ tài khoản:    Sở Công Thương tỉnh Bình Dương


STT Tên thủ tục Cấp độ thủ tục hành chính Danh mục lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
2 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
3 Cấp điều chinh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
12 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
13 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
24 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
26 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
27 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
28 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
29 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
30 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương Sở Công Thương Nộp hồ sơ
31 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương Sở Công Thương Nộp hồ sơ
32 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
33 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
34 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
35 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
36 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
37 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
38 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
39 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
40 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
41 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
42 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tế Sở Công Thương Nộp hồ sơ
43 Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
44 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Thương mại quốc tế Sở Công Thương Nộp hồ sơ
45 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
46 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
47 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
48 Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm trở lên) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
49 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
50 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
51 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
52 Cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
53 Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
54 Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
55 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
56 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
57 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng Sở Công Thương Nộp hồ sơ
58 Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
59 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
60 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ
61 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
62 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
63 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công Thương Nộp hồ sơ
64 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG ( Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
65 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
66 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
67 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
69 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
70 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
71 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn Kinh doanh khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
72 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
73 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
74 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương_Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng giấy phép Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
75 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương_Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:412

Tổng truy cập: 8192327