CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀO YẾN

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#41
Ngày 25/10/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 19 mã hàng nhập khẩu
(540 bộ, 4017 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.03.1007 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 24/10/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102910200960 ngày 04/10/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#42
Ngày 29/10/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 08 mã hàng nhập khẩu
(448 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.1018 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 28/10/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 1029932049250 ngày 16/10/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#43
Ngày 08/11/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 21 mã hàng nhập khẩu
(4092 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.1016 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 07/11/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102929782800 ngày 15/10/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#44
Ngày 21/11/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 04 mã hàng nhập khẩu
(1938 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.05.1030 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 19/11/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102955614200 ngày 29/10/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#45
Ngày 13/12/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 27 mã hàng nhập khẩu
(5495 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.02.1121 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 12/12/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102997897920 ngày 19/11/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#46
Ngày 30/12/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 10 mã hàng nhập khẩu
(5495 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.04.1218 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 26/12/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 103043265400 ngày 11/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#47
Ngày 03/01/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 08 mã hàng nhập khẩu
(3341 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.03.1218 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 02/01/2020; Tờ khai nhập khẩu số: 1030431704030 ngày 11/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#48
Ngày 07/01/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng nhập khẩu
(292 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.03.1230 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 06/01/2020; Tờ khai nhập khẩu số: 103072029760 ngày 25/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#49
Ngày 31/12/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng nhập khẩu
(2202 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.1213 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 28/12/2020; Tờ khai nhập khẩu số: 103026464440 ngày 03/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#50
Ngày 21/01/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 31 mã hàng nhập khẩu
(8816 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.03.0106 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 17/01/2020; Tờ khai nhập khẩu số: 103083895500 ngày 02/01/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#51
Ngày 11/3/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 11 mã hàng nhập khẩu
(3930 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.02.0225 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 09/3/2020; Tờ khai nhập khẩu số: 103163028030 ngày 24/02/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#52
Ngày 19/02/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng nhập khẩu
(1658 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.04.0118 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 17/02/2020; Tờ khai nhập khẩu số: 103107436350 ngày 14/01/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#53
Ngày 19/02/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14..04.0118 do ViệtNamControl cấp ngày 17/02/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#54
Ngày 15/4/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 16 mã hàng theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.01.0327do ViệtNamControl cấp ngày 13/4/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#55
Ngày 17/4/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 12 mã hàng theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.01.0401 do ViệtNamControl cấp ngày 16/4/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#56
Ngày 29/4/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 09 mã hàng (1352sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.10.0417 do ViệtNamControl cấp ngày 24/4/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#57
Ngày 29/4/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 09 mã hàng (5370sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.11.0417 do ViệtNamControl cấp ngày 24/4/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#58
Ngày 30/6/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 16 mã hàng (4104 sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.02.0617 do ViệtNamControl cấp ngày 26/6/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#59
Ngày 30/6/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng (2586 sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.13.0619 do Việt Nam Control cấp ngày 26/6/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#60
Ngày 30/6/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 26 mã hàng (20239 sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.01.0617 do Việt Nam Control cấp ngày 26/6/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top