CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀO YẾN

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 60 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1243/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 28/8/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 71 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1688/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 08/11/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 102 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1244/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 28/8/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 130 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1245/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 05/9/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
Ngày 10/01/2019 (11h15), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 52 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1886/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 07/12/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
Ngày 10/01/2019 (11h10), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 204 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1689/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 08/11/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 24 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1242/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 28/08/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#8
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 12 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1241/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 23/8/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#9
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 123 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1887/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 17/12/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#10
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 292 mã hàng theo giấy chứng nhận số 1240/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 23/8/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#11
Ngày 10/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 2764 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0767/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 22/6/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#12
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 73 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0019/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 22/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.

Đính kèm
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#13
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 01 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0020/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 18/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#14
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 46 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0017/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 18/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#15
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 85 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0021/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 22/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#16
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 10 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0126/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 22/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#17
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 34 mã hàng theo giấy chứng nhận số 2017/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 26/12/2018;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.

Đính kèm
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#18
Ngày 24/01/2019 (11h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 168 mã hàng theo giấy chứng nhận số 2158/N2.18/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 07/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.

Đính kèm
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#19
Ngày 29/01/2019 (09h00), công ty tnhh MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 145 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0124/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 23/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#20
Ngày 01/03/2019 (16h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0118/N2.19/CR-KT3/1 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 31/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top