Diễn đàn Sở Công thương Bình Dương

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Năm 2019

Threads
5
Messages
5
Threads
5
Messages
5

CHIA SẺ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Threads
57
Messages
518

Công bố Giá sữa

Công bố Giá sữa
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Công bố shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Công bố shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu
Threads
22
Messages
22
Threads
22
Messages
22

Công bố danh sách đăng ký Hội chợ triển lãm

Công bố danh sách đăng ký Hội chợ triển lãm
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách thể chế

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

Cải cách tổ chức bộ máy

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

Cải cách tài chính công

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Top