Diễn đàn Sở Công thương Bình Dương

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Năm 2019

Threads
5
Messages
5
Threads
5
Messages
5

CHIA SẺ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Threads
37
Messages
322

Công bố Hợp đồng mẫu

Công bố Hợp đồng mẫu
Threads
4
Messages
4
Threads
4
Messages
4

Công bố Giá sữa

Công bố Giá sữa
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách thể chế

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

Cải cách tổ chức bộ máy

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

Cải cách tài chính công

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Top