CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀO YẾN

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#21
Ngày 01/03/2019 (16h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 33 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0127/N2.19/CR-KT3 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 13/02/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#22
Ngày 04/04/2019 (09h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 28 mã hàng theo giấy chứng nhận số 0653/N2.19/CR-KT3/1 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp ngày 20/3/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#23
Ngày 04/04/2019 (09h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 19 mã hàng theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.07.0311 do Công ty cổ phần Giám định khử trùng ViietNamControl cấp ngày 26/3/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#24
Ngày 26/4/2019 (09h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 23 mã hàng (3462 sản phẩm) theo giấy chứng nhận số VCI/19.HQ/14.08.0404 do Công ty cổ phần giám định khử trùng Vietnamcontrol cấp ngày 12/4/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#25
Ngày 08/5/2019 (15h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 13 mã hàng (2483 sản phẩm) theo giấy chứng nhận số VCI/19.HQ/14.02.0420 do Công ty cổ phần giám định khử trùng Vietnamcontrol cấp ngày 26/4/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#26
Ngày 08/5/2019 (15h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 18 mã hàng (1409 sản phẩm) theo giấy chứng nhận số VCI/19.HQ/14.02.0416 do Công ty cổ phần giám định khử trùng Vietnamcontrol cấp ngày 04/5/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#27
Ngày 30/5/2019 (16h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 26 mã hàng theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.0513 do Công ty cổ phần Giám định Khử trùng ViêtNamControl cấp ngày 24/5/2019 cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 102632718160 ngày 09/5/2019.
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#28
Ngày 30/5/2019 (16h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.0513 do Công ty cổ phần Giám định Khử trùng ViêtNamControl cấp ngày 24/5/2019 cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 102622488030 ngày 03/5/2019.
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#29
Ngày 30/5/2019 (16h00), Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 05 mã hàng với 180 cái theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.0513 do Công ty cổ phần Giám định Khử trùng ViêtNamControl cấp ngày 24/5/2019 cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 102632943010 ngày 09/5/2019.
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#30
Ngày 20/6/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 06 mã hàng nhập khẩu
(1190 cái/bộ) theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.03.0531 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 14/6/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#31
Ngày 08/7/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 18 mã hàng nhập khẩu
(8985 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.02.0619 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 01/7/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#32
Ngày 24/7/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 10 mã hàng nhập khẩu
(3735 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.01.0710 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 22/7/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102741569600 ngày 05/7/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#33
Ngày 23/8/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 15 mã hàng nhập khẩu
(1227 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.03.0809 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 21/8/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102791467440 ngày 01/8/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#34
Ngày 23/8/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 14 mã hàng nhập khẩu
(3960 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.04.0809 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 21/8/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102789179510 ngày 31/7/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#35
Ngày 23/8/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 26 mã hàng nhập khẩu
(2187 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.05.0809 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 21/8/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102791350650 ngày 01/8/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#36
Ngày 03/9/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 21 mã hàng nhập khẩu
(8092 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.05.0809 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 30/8/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 1028116034200 ngày 13/8/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#37
Ngày 18/9/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 12 mã hàng nhập khẩu
(2473 cái/bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.02.0827 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 17/9/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102835141030 ngày 26/8/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#38
Ngày 30/9/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 22 mã hàng nhập khẩu
(4076 bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.02.0919 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 26/9/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102857102240 ngày 06/9/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#39
Ngày 07/10/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 33 mã hàng nhập khẩu
(943 bộ, 300 cái) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.04.0920 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 04/10/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102893854450 ngày 26/9/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#40
Ngày 15/10/2019, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 09 mã hàng nhập khẩu
(2263 bộ) nhập khẩu theo giấy chứng nhận số VIC/19.HQ/14.02.1001 do Công ty cổ phần giám định khử trùng VietNamControl cấp ngày 14/10/2019; Tờ khai nhập khẩu số: 102893854450 ngày 26/9/2019.
 

Đính kèm

Top