Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

VAI TRÒ NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG VIỆC TRIỂN KHAI QUY HOẠCH ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

13-09-2023

VAI TRÒ NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG VIỆC TRIỂN KHAI QUY HOẠCH ĐIỆN LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050