Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

11-06-2024

UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2741/KH-UBND Triển khai thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.