Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

25-03-2023

TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, ngày 22/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-UBND nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương vừa đảm bảo công tác phòng ngừa cháy nổ, vừa đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh; do đó, Kế hoạch đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được giao chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn phòng cháy,

chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ trên địa bàn 09 huyện, thị xã, thành phố

(sưu tầm).

Theo Kế hoạch, ngành Công Thương có trách nhiệm:

- Siết chặt công tác quản lý, cấp phép hoạt động đối với các loại hình cơ sở kinh doanh, thương mại do ngành công thương quản lý phải đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện đảm bảo lộ trình theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 6672/KH-UBND ngày 24/12/2021). 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình (khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực).