Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

29-03-2023

Ngày 27/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt 05 nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xác định công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng để duy trì kỷ cương, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, …

2. Xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm; xử lý không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với doanh nghiệp; …

Thanh tra chuyên ngành về khí Amoniac (NH3) tại cơ sở sản xuất nước đá

3. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, …

4. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ…); …

5. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành Thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. …

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Thanh tra tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Từ Long Quân

Lượt xem: 4010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:276

Tổng truy cập: 14895002