Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương triển khai quán triệt Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

09-08-2022

Ngày 8/8/2022, trong ngày pháp luật hàng tuần, Sở Công Thương tổ chức quán triệt Quyết định 22/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quy định mục đích, nguyên tắc thực hiện văn hóa công vụ; tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chuẩn mực giao tiếp ứng xử; trang phục, lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quy định việc bài trí công sở, xây dựng môi trường làm việc văn minh tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 22/2022/QĐ-UBND ngày 29/07/2022 ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương bao gồm 6 chương 26 điều đảm bảo hai mục đích và năm nguyên tắc chính đối với đội ngũ thực thi công vụ:

-  Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội;

- Quy định chung về trang phục, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức, người dân; chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong gia đình và xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Nâng cao văn hóa công vụ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ;

- Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế;

- Xây dựng môi trường văn hóa công vụ văn minh, hiện đại gắn với nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng;

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 

Tập thể Công chức, viên chức, người lao động của Sở Công Thương 
nghe phổ biến quy định về văn hóa công vụ

Trong quy chế nêu rõ tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực đạo đức, lối sống và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đề cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực đạo đức, lối sống, chuẩn mực ứng xử và giao tiếp, sử dụng điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực thi công vụ.