Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương tổ chức Hội thi “Mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính” năm 2023

23-08-2023

Sở Công Thương tổ chức Hội thi “Mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính” năm 2023

gày 24/7/2023, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2131/KH-SCT về việc tổ chức Hội thi "Mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong Cải cách hành chính" năm 2023 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC), nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC gắn với công tác Dân vận chính quyền; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức trong việc đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC thật thiết thực, hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động CCHC phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đối tượng dự thi là công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương. Theo đó, mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC lựa chọn để dự thi phải thuộc các nhóm sau: