Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngành Công Thương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6

07-06-2023

Ngành Công Thương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2023 Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền Ngày môi trường thế giới năm nay trong lĩnh vực ngành Công Thương với thông điệp xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững với các hoạt động trọng tâm:

1. Tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. Phát động phong trào trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải.

Phân loại rác thải ngay tại nguồn

3. Tại các doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.