Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngành Công Thương ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

03-11-2023

Ngành Công Thương ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030

Ngày 30/10/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2795/QĐ-BCT về Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030.

Chiến lược ban hành dựa trên quan điểm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng và khâu đột phá trong chính sách công nghiệp và thương mại để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh ngành Công Thương; tự chủ về công nghệ công nghiệp, đặc biệt là các công nghệ then chốt; góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.