Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NĂM 2023

28-12-2023

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NĂM 2023

Chiều ngày 20/12/2023, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển Công nghiệp – Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết hoạt động cơ quan năm 2023. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Phó Giám đốc Trung Tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển Công nghiệp tỉnh Bình Dương – Nguyễn Thúy Hằng, Tham dự hội nghị có đồng chí Tỉnh ủy Viên, Giám đốc Sở Công Thương - Nguyễn Thanh Toàn, đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương - Phan Thị Khánh Duyên và đại diện Công đoàn Sở, đại diện các phòng chuyên môn Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.

Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 2024, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2024, nhất trí nội dung đăng ký thi đua tập thể năm 2024 với 05 nội dung và 06 chỉ tiêu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội nghị, Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh văn kiện. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.