Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

25-04-2024

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

Theo cơ chế chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp (CCN)  trước đây được thi hành theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. Ngày 15/3/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2024/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 32) về quản lý, phát triển CCN (có hiệu lực từ ngày 01/5/2024) để tháo gỡ, khắc phục được những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý trong thời gian qua nhằm đảm bảo quy hoạch, phát triển CCN bền vững, trật tự, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; kịp thời tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Hình chụp tham dự trực tuyến. Bộ Trưởng Nguyễn Hồng Diên – chủ trì

Qua đó, Ngày 23/4/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì triển khai Nghị định 32 với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công an; đại diện các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương và tại điểm cầu các địa phương có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND và các sở ngành. Hội nghị được  được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong Hội nghị, Nghị định số 32 phân cấp hoàn toàn cho địa phương từ công tác xây dựng phương án phát triển CCN đến thành lập, mở rộng CCN, quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng CCN, quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN; ban hành Quy chế, quy định theo thẩm quyền và tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật về CCN,… bảo đảm cho chính quyền địa phương có đủ công cụ, điều kiện cần thiết để thực hiện vai trò, chức năng quản lý nhà nước về CCN. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nêu một số nội dung tại các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chưa được giải quyết triệt để do chưa phù hợp với quy định ở các Luật và văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

Để kịp thời triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nghị định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương tập trung triển khai Nghị định 32 nhằm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua đã thực hiện.