Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hoạt động khuyến công tỉnh Bình Dương, những khó khăn bất cập và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới

26-04-2023

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hoạt động khuyến công tỉnh Bình Dương đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, duy trì việc làm, nâng cao đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn, ổn định tình hình kinh tế- xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động khuyến công của tỉnh trong những năm qua đã phát huy tác dụng rõ nét đối với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, hàng năm UBND tỉnh cũng đã quan tâm bố trí khoảng 06 tỷ đồng để hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng, chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm, vv... Qua đó, hoạt động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời giúp các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu, tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động khu vực nông thôn.