Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025

22-01-2024

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025

Thủ tướng chính phủ vừa mới ban hành Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Theo Quyết định:  

1.  Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 mục III Điều 1 như: 

+ Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và các nội dung chi tiết.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất và các nội dung chi tiết.

+ Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và các nội dung chi tiết.

+ Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu và các nội dung chi tiết.

+ Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ và các nội dung chi tiết.

+ Kinh phí thực hiện giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và các nội dung chi tiết.

Hình minh họa. sản xuất gỗ của Công ty Danh Tùng

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 mục IV Điều 1: Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương thực hiện Chương trình vào dự toán của bộ, cơ quan trung ương liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.”

3. Sửa đổi khoản 3 mục IV Điều 1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

4. Bãi bỏ Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2024, đối với các hoạt động của Chương trình triển khai trước khi Quyết định này có hiệu lực được thực hiện theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(kèm theo Quyết định số 71/QĐ-TTg)


Thanh Tâm – P.QLCN

Lượt xem: 3668

Thống kê truy cập

Đang truy cập:322

Tổng truy cập: 17507220