Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chính phủ quy định Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

26-05-2024

YÊU CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP thay thế Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nội dung Hợp đồng giao kết phải rõ ràng, dễ hiểu và phải tuân thủ quy định

của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

Nghị định đã quy định Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải đáp ứng đủ 5 yêu cầu sau:

Một là. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng khác theo quy định tại Khoản 2, Điều 23, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng “Ngôn ngữ, hình thức của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp bằng văn bản phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung là tiếng Việt. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng”.

Hai là. Trong trường hợp giao kết bằng văn bản giấy, cỡ chữ nhỏ nhất là 12 theo loại chữ Times New Roman hoặc kích cỡ tương đương.

Ba là. Màu chữ và màu nền thể hiện nội dung văn bản phải tương phản nhau.

Bốn là. Bố cục, thiết kế văn bản phải rõ ràng, dễ theo dõi.

Năm là. Nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu và phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.