Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

07-06-2023

Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 31/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, có hiệu lực từ ngày 15/7/2023, thay thế Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016.

Theo đó, Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường; người nộp phí; tổ chức thu phí; các trường hợp được miễn phí; mức thu…và đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại quy định tại Biểu khung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Nghị định này. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Bình Dương là tỉnh có tiềm năng tương đối lớn về khoáng sản

làm vật liệu xây dựng thông thường

 

Đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường. Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm:

1- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản.

2- Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí.

3- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp phí thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp phí.