Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bình Dương phát triển sản phẩm OCOP

15-05-2024

Bình Dương phát triển sản phẩm OCOP

Thời gian qua, Sở Công Thương đã tập trung hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại. Theo đó, Sở đã hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm qua các hội chợ, diễn đàn trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ các chủ thể OCOP tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, tham gia các hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nhằm quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh. Theo đó, Chương trình OCOP đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh về phát triển sản phẩm đặc sản gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống của tỉnh để gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời, từng bước chuyển đổi sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, đặc biệt là gắn với vai trò của các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ.