Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2024

10-06-2024

BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2024

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã ký Quyết định số 1093/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hoạt động Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Dương năm 2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền và nâng cao năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó chú trọng tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2024 và thông tin chuyên sâu về các FTA Việt Nam tham gia, ký kết và thực thi. Đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai các hoạt động chuyên sâu về hội nhập giữa Bình Dương và Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các Bộ ngành. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực cán bộ phụ trách công tác hội nhập và năng lực của cơ quan đầu mối; tăng cường triển khai các hoạt động nghiên cứu, dự báo về tình hình hội nhập quốc tế.

Kế hoạch gồm 13 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai hệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương trước ngày 30/11/2024./.

Đính kèm Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh tại đây:

 


Diệu Hằng – Phòng QLTM

Lượt xem: 5904

Thống kê truy cập

Đang truy cập:399

Tổng truy cập: 19962642