Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Về việc thực hiện các quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

01-07-2021

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện rà soát các tồn tại, hạn chế, báo cáo về Sở Công Thương theo nội dung nêu trong Phụ lục 1 và tình hình khắc phục những tồn tại, hạn chế của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (nếu có). Thời gian gửi báo cáo về Sở Công Thương chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Các Thương nhân phân phối, Tổng đại lý có trách nhiệm thông báo Công văn này đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để biết và thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt “Đề án điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bình Dương đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án 4112) và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4052/UBND-KT ngày 20/8/2020 về việc giải quyết một số kiến nghị của Sở Công Thương.

Để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 4112, Sở Công Thương đã có các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp như: Công văn số 1885/SCT-QLTM ngày 14/10/2019;  Công văn số 170/SCT-QLNL&KTAT ngày 10/02/2020; Công văn số 2974/SCT-QLNL&KTAT ngày 04/12/2020 của Sở Công Thương về việc rà soát các điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Nay, Sở Công Thương tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải tự rà soát, khắc phục để đảm bảo đầy đủ các quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước ngày 20/8/2022 (theo phụ lục 1 đính kèm). Nội dung rà soát chủ yếu:

1. Các quy định về thiết kế, khoảng cách an toàn theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2020/BCT của Bộ Công Thương - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

2. Đất xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải là đất thương mại dịch vụ (hoặc đất sản xuất kinh doanh (SKC) đối với đất đã chuyển mục đích trước Luật Đất đai 2013). Diện tích xây dựng tối thiểu doanh nghiệp cần phải chuyển mục đích sử dụng đất đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu cấp 3 là 300m2 chưa bao gồm diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ; đồng thời, các hạng mục công trình xây dựng phải đáp ứng quy định về khoảng cách an toàn quy định tại QCVN 01:2020/BCT của Bộ Công Thương - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Do đó tổ chức, cá nhân chưa chuyển mục đích sử dụng đất cần liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện để được hướng dẫn đăng ký kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để đảm bảo sự phù hợp đất xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu là đất thương mại dịch vụ.

3. Hồ sơ về thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

4. Hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Hồ sơ đấu nối giao thông theo quy định.

6. Hồ sơ về xây dựng (giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công công trình hoặc nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định).

7. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Doanh nghiệp không được phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu khi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cấp đã hết hạn.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện rà soát các tồn tại, hạn chế, báo cáo về Sở Công Thương theo nội dung nêu trong Phụ lục 1 và tình hình khắc phục những tồn tại, hạn chế của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (nếu có). Thời gian gửi báo cáo về Sở Công Thương chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Các Thương nhân phân phối, Tổng đại lý có trách nhiệm thông báo Công văn này đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống phân phối để biết và thực hiện.

Sau ngày 20/8/2022, Sở Công Thương sẽ không cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nếu doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ ông Huỳnh Việt Vũ - 0947.777.797, ông Nguyễn Huỳnh Trọng - 0917.938.700 để được hướng dẫn chi tiết./.


Việt Vũ

Tài liệu đính kèm: 4.Scan-PL1 (1).pdf

Lượt xem: 5439

Thống kê truy cập

Đang truy cập:568

Tổng truy cập: 8478971