Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý Thương mại

05-11-2021

Sở Công Thương ban hành Thông báo về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở năm 2021 đối với chức danh Trưởng phòng Quản lý Thương mại cụ thể như sau:

Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 1217-QĐ/TU ngày 16/10/2019 của Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2.2.1, mục I, Quy định số 04-QiĐ/TU ngày 29/12/2017,

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương”;

 Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc “Sửa đổi một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Dương”;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hành chính của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 2047/KH-SCT ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Sở Công Thương về việc “Thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở năm 2021”.

Sở Công Thương ban hành Thông báo về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở năm 2021 đối với chức danh Trưởng phòng Quản lý Thương mại cụ thể như sau:

1. Mục đích

Nhằm đổi mới phương pháp tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp phòng; mở rộng phạm vi đối tượng, tăng tính cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn những công chức lãnh đạo thực sự có năng lực, trình độ, có đức, có tài, có tâm huyết, trách nhiệm trong công việc và ý tưởng tư duy mới để bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Sở Công Thương

  1. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

- Số lượng: 01 vị trí.

- Chức danh cụ thể: Trưởng Phòng Quản lý Thương mại

3. Đối tượng

a) Công chức đang công tác tại các phòng thuộc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

- Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được phê duyệt của chức danh Trưởng Phòng Quản lý Thương mại phải tham gia dự tuyển.

Đối tượng tại Khoản a) nêu trên được quyền đăng ký không tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

+ Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận.

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

+ Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

- Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác tại Sở Công Thương được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

b) Công chức không công tác tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Công chức không công tác tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương tương với chức danh thi tuyển; đang công tác trong các ngành có liên quan đến chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

4. Tiêu chuẩn

a) Tiêu chuẩn chung: Theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh Bình Dương.

b) Hiểu biết và năng lực

- Phải nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, trong nước và quốc tế.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; có khả năng nghiên cứu khoa học, soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc.

- Có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ các lĩnh vực được Lãnh đạo phân công.

c) Trình độ:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến chức danh dự tuyển.

+ Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp chính trị hoặc Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính trở lên.

+ Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

+ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

+ Ngoại ngữ: Có trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

- Độ tuổi, quá trình công tác:­ Còn đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ 05 (năm); đã qua thực tiễn công tác phù hợp với vị trí dự tuyển từ 05 (năm) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm xem xét, bổ nghiệm.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ) bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (kèm theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Bản sao quyết định tuyển dụng;

- Bản sao quyết định lương hiện hưởng;

- Ý kiến thẩm tra lý lịch của cấp ủy cùng cấp;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn 30 ngày);

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển);

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (do Sở gửi văn bản lấy ý kiến sau khi danh sách ứng cử viên được Cấp ủy Sở và Ban Giám đốc thông qua).

6. Nội dung và hình thức thi tuyển: Thi viết và trình bày đề án (theo mục 3.4 của Kế hoạch số 2047/KH-SCT ngày 11/9/2021 của Sở Công Thương)

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: 15 ngày kể từ ngày ký thông báo.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Công Thương (Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, công chức có đủ điều kiện đăng ký tham dự thi tuyển./. 


Kim Bình – Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 3._TB_thi_tuyen_TP (1).pdf

Lượt xem: 4333

Thống kê truy cập

Đang truy cập:827

Tổng truy cập: 8497633