Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và xăng dầu

21-06-2021

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2334/UBND-KT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường công tác quản lý an toàn sản xuất và áp dụng các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động hóa chất và xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động hóa chất

a) Thường xuyên tự kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định máy, thiết bị trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, tồn chứa và sử dụng hóa chất nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra sự cố hóa chất.

b) Rà soát và trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố hóa chất, đảm bảo về chủng loại và số lượng phù hợp với loại hình hoạt động hóa chất và nội dung tại Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

c) Thực hiện quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT được ban hành tại Thông tư số 48/2020/TT-BCT và Quyết định đính chính số 193/QĐ-BCT ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương, sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2022.

d) Về xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Rà soát danh mục hóa chất theo Bảng 1 và Bảng 2 - Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt.

- Đối với hóa chất nguy hiểm không thuộc danh mục hoặc dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, ra quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp về Sở Công Thương.

đ) Định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, thực hành các phương án ứng phó sự cố hóa chất (Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất) theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật Hóa chất và điểm c khoản 8 Điều 20 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

e) Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động xăng dầu

a) Thường xuyên tự kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định máy, thiết bị trong quá trình kinh doanh, tồn chứa và sử dụng xăng dầu nhằm hạn chế các rủi ro xảy ra sự cố.

b) Rà soát và trang bị đầy đủ các trang thiết bị, nguồn lực để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố đảm bảo về chủng loại và số lượng phù hợp với loại hình hoạt động xăng dầu.

c) Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

d) Các cơ sở, doanh nghiệp có kho chứa xăng dầu phải xây dựng tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn – Sở Công Thương Bình Dương theo số điện thoại: 02743.822563 hoặc 0918.144.247 (ông Trịnh Hữu Thuận) để được hướng dẫn./.


Việt Vũ

Tài liệu đính kèm: Scan-Cv 1405-ky 21-6-2021.pdf

Lượt xem: 2475

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1461

Tổng truy cập: 8470753