Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Vai trò ngành Công Thương trong chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

09-09-2020

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân hơn 8,5%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân hơn 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm.

Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về việc triển khai thực hiện định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đây là nội dung thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị. Theo đó, Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt hơn 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30%, trong đó công nghệ chế tạo đạt hơn 20%. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt ít nhất 45%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân hơn 8,5%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân hơn 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm. Chỉ số hiệu suất cạnh tranh công nghiệp (CIP) nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt hơn 70%. Xây dựng một số doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế...

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nói trên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 07 chính sách, cụ thể là:

Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.

Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên;

Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp;

Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp;

Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp;

Chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp;

Chính sách khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; chú trọng bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp.

Theo đó, bên cạnh việc chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 124/NQ-CP của Chính phủ này; trong năm 2020 Bộ Công thương cần tập trung xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành:

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025;

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày đến năm 2025, định hướng đến năm 2035;

Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025;

Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030;

Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030.

Trong năm 2021, Bộ Công Thương trình: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh giai đoạn 2021 – 2030 và  Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp ưu tiên: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp dệt may, da - giày giai đoạn 2021 – 2030.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2020 – 2021, Bộ tập trung nghiên cứu Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết xây dựng Nghị định về hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Đề án về quy hoạch và tổ chức các tổ hợp công nghiệp hóa chất có công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất, cung ứng các sản phẩm với khối lượng lớn, đa dạng, đảm bảo an toàn môi trường và hiệu quả kinh tế; trình Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. Trong 5 năm (2020 -2025): Xây dựng và ban hành Cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp.

Đây là những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu mà Bộ Công Thương cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Kim Bình – Văn phòng Sở

Lượt xem: 72

Thống kê truy cập

Đang truy cập:130

Tổng truy cập: 324583