Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Triển khai quy định “Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

28-04-2022

Ngày 14/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 1699/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định “Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhằm đảm bảo thống nhất đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đến các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.