Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tình hình xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam trong tháng 8 năm 2020

26-10-2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 8/2020 tiếp tục đứng ở mức rất cao, đạt 1,149 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước đó và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

I. XUẤT KHẨU

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 928 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng 7/2020 và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, trong tháng 8/2020, nhờ dịch bệnh Covid-19 không phát sinh trong cộng đồng, hoạt động sản xuất được khôi phục nhanh, nên hoạt động xuất khẩu G&SPG đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu đạt được trong một tháng (chi tiết Bảng 1)

8 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam đạt 7,327 tỷ USD, tăng tới 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,459 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tăng so với tỷ lệ 71,14% của cùng kỳ năm 2019. Như vậy tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ngày tăng trong tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG. Trong 15 ngày đầu tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 527 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ tháng 8/2020. 

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 - 2020

(ĐVT: triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 493 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước đó và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 468 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng 7/2020 và tăng 23,48% so với tháng 8/2019.

8 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 2,966 tỷ USD, tăng 2,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm 40,48% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,774 tỷ USD, tăng 5,67% so với cùng kỳ năm 2019. Chiếm 93,51% kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn khối FDI và chiếm 50,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của toàn ngành. 

Thị trường xuất khẩu

Tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG hầu hết các thị trường chủ lực đều duy trì mức tăng ổn định so với tháng 7/2020: Hoa Kỳ tăng 2,1%; Japan tăng 12,6%; South Korea tăng 22,44%; Australia tăng 5.44%. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường China giảm tới 16,62%; Canada tăng 15,16% và cũng giảm khá mạnh tại thị trường Netherlands, Taiwan và Malaysia.  7 tháng năm 2020, Hoa kỳ là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 55% kim ngạch và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực, đạt 3,04 tỷ USD, tăng 26,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường China và Canada cũng tăng trưởng khá mạnh, lần lượt tăng 10,67% và tăng 10,66% so với cùng kỳ năm 2019. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường Anh và France giảm khá mạnh, lần lượt giảm 34,95% và giảm 15,12% so với cùng kỳ năm ngoái; giảm nhẹ tại thị trường Japan và South Korea.

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 8/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Biểu đồ 3: Tham khảo thị phần kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 8 tháng năm 2020
(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)
 

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam trong tháng 8 năm 2020

(ĐVT: 1,000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

II. NHẬP KHẨU

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng tiếp tục tăng, đạt 226 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước đó và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái. - 8 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về nước ta đạt 1,544 tỷ USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2019. - Tính đến hết tháng 8/2020, Việt Nam đã xuất siêu 5,783 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG. Trong 15 ngày đầu tháng 9/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam đạt 103 triệu USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ tháng 8/2020. 

Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam theo tháng từ năm 2017 - 2020

(ĐVT: Triệu USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Doanh nghiệp FDI
Tháng 8/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 59 triệu USD, tăng 13,46% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. - 8 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt trên 467 triệu USD, giảm 5,02% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khoảng thời gian trên, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu gần 2,5 tỷ USD.
Thị trường nhập khẩu
Tháng 8/2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 3 thị trường đứng đầu là China, Hoa Kỳ và Thailand đều tăng nhẹ so với tháng trước đó, lần lượt tăng 6,51%; tăng 8,61% và tăng 5,45%. Và tăng rất mạnh tại thị trường Brazil, Chile và Lào. 8 tháng năm 2020, China liên tục duy trì là thị trường cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam và cũng là thị trường đạt mức tăng trưởng rất cao, đạt 475 triệu USD, tăng 30,21% và chiếm tới 31% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ 3 thị trường kế sau China đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái: Hoa Kỳ giảm 11,39%; Thailand giảm 5,81% và France giảm 7,43%.
 
Biểu đồ 5: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 8/2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

 
Biểu đồ 6: Tham khảo tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong 8 tháng năm 2020

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải quan)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2020
(ĐVT: 1,000 USD)

Lượt xem: 1185

Thống kê truy cập

Đang truy cập:393

Tổng truy cập: 8577208