Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022

16-02-2022

TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022

Ngày 11/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 591/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 với mục tiêu “Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dịch bệnh, biến đổi khí hậu; tăng cường vai trò nòng cốt trong các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội”.

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong sản xuất

Sau khi đánh giá thực trạng tình hình hoạt động và mô hình tổ chức của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra 14 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022, gắn với ngành Công Thương có các chỉ tiêu như:

- Tổ chức mô hình liên kết giữa HTX và hộ nông dân với doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết sản phẩm.

- Xây dựng các mô hình HTX liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh đa ngành nghề.

- Hỗ trợ cho các HTX có năng lực về kinh phí để tham gia các hội chợ, triển lãm tổ chức trong và ngoài tỉnh; tham gia các Đoàn khảo sát và tìm kiếm thị trường tại các tỉnh trong và ngoài nước.

- 100% số HTX thành lập mới được tư vấn hỗ trợ thành lập, đăng ký HTX (kinh doanh) và được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển HTX; ít nhất 70% số HTX được hỗ trợ tư vấn pháp luật, các chính sách về tài chính, tín dụng, thuế, đất đai.

Theo đó, một số giải pháp cũng đã được UBND tỉnh đề ra trong Kế hoạch  phù hợp với từng loại hình HTX. Cụ thể, đối với hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp