Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

17-01-2023

TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng theo phân cấp quản lý cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu