Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

05-04-2016

Sở Công Thương đã xây dựng và đưa vào bộ thủ tục hành chính quy trình, thủ tục xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Căn cứ Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương về việc Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 340/UBND-KTN ngày 04/02/2016 về việc giao Sở Công Thương là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Hiện nay Sở Công Thương đã xây dựng và đưa vào bộ thủ tục hành chính quy trình, thủ tục xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị phổ biến đến các đối tượng được hưởng ưu đãi trong ngành và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý biết đăng ký thực hiện.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bình Dương địa chỉ: Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0650-3828348, Fax: 0650-3811172; website: www.socongthuong.binhduong.gov.vn./.


Lượt xem: 130

Thống kê truy cập

Đang truy cập:256

Tổng truy cập: 8518548