Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thể lệ Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022

10-08-2022

Căn cứ Kế hoạch 952/KH-SCT ngày 25/4/2022 của Sở Công Thương về việc tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022; Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SCT ngày 16/5/2022 của Sở Công Thương thành lập Ban Tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022.

Ban Tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022 (gọi tắt là Ban Tổ chức) ban hành Thể lệ hội thi, gồm các nội dung sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi

 Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022.

2. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều có thể tham gia cuộc thi;

- Độ tuổi dự thi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Biên soạn và thẩm định câu hỏi, Tổ Thư ký và cán bộ kỹ thuật phụ trách phần mềm thi trực tuyến không được tham gia cuộc thi này.

- Các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bình Dương không được tham gia cuộc thi này.

3. Các quy định khi tham gia cuộc thi

- Người dự thi hợp lệ là người dự thi điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo quy định của Ban tổ chức hội thi;

- Bài thi hợp lệ là bài thi hoàn thành tất cả các câu hỏi của đề thi trong khung thời gian quy định của hội thi;

- Mỗi người dự thi chỉ sử dụng duy nhất một thông tin đăng ký để tham gia hội thi, không sử dụng thông tin của người khác để thi, không tổ chức thi nhóm, thi hộ;

- Người dự thi tham gia hội thi trong thời gian như đã thông báo trong Kế hoạch tổ chức và Thể lệ hội thi, các bài thi thực hiện ngoài thời gian quy định đều không hợp lệ;

- Các hình thức gian lận khi tham gia hội thi (can thiệp phần mềm, phát tán đáp án, đề thi; thông qua các mối quan hệ để tác động đến kết quả thi…) đều không hợp lệ, sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi và người vi phạm sẽ không được phép tiếp tục tham gia cuộc thi.

II. NỘI DUNG THI

1. Cấu trúc bài thi

Cấu trúc bài thi gồm 40 câu hỏi dưới dạng hình thức trắc nghiệm, chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án cho sẵn, thời gian hoàn thành bài thi là 40 phút/bài.

2. Nội dung thi

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực an toàn điện, tiết kiệm điện;

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn điện và tiết kiệm điện.

3. Tài liệu

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

- Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

- Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 31/3/2017 của Bộ Công Thương về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng;

- Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

- Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Kế hoạch số 6167/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTr ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm một số nguồn tài liệu chính thống khác có liên quan để trả lời câu hỏi.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương và các website có liên kết đến địa chỉ hội thi.

2. Thời gian thi

Hội thi diễn ra trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 15/8/2022 và kết thúc ngày 15/10/2022.

IV. CÁCH THỨC DỰ THI

Người dự thi tiến hành các bước sau để tham gia hội thi:

Bước 1: Truy cập trang http://socongthuong.binhduong.gov.vn/thitructuyen, sau đó truy cập vào banner của hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022;

Bước 2: Tại giao diện hội thi, chọn “Tham gia ngay”, sau đó người dự thi tiến hành đăng ký thông tin người dự thi, điền đầy đủ thông tin: Họ và tên, năm sinh, số điện thoại (để liên hệ khi trao giải), chứng minh nhân dân/căn cước công dân, đơn vị công tác (người dự thi nên ghi rõ đơn vị công tác để Ban Tổ chức tổng hợp xét giải tập thể, hoặc ghi địa chỉ hành chính nơi sinh sống);

Bước 3: Người dự thi chọn “Tham gia” và tiến hành trả lời các câu hỏi của đề thi;

Bước 4: Sau khi thực hiện xong phần dự thi, bấm “Hoàn thành”.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức xác định giải thưởng

- Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các bài thi hợp lệ, đúng từ 25 câu trở lên để xét giải thưởng;

- Thứ tự đạt giải thưởng là người có kết quả bài thi trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn, được tính từ cao đến thấp cho đến khi hết giải thưởng;

- Trường hợp có 02 bài thi trở lên có cùng số câu hỏi trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào bài thi có thời gian hoàn thành ngắn nhất để xác định giải thưởng (thời gian tính đến phút, giây);

- Trường hợp có 02 bài thi trở lên có cùng số câu hỏi trả lời đúng, cùng thời gian hoàn thành bài thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi bài dự thi sớm hơn để xác định giải thưởng (tính theo thời gian thực);

- Các trường hợp khác ngoài quy định như trên sẽ do Ban Tổ chức xem xét quyết định.

2. Cơ cấu giải thưởng

* Giải tập thể:

- 01 Giải nhất                 : trị giá 6.500.000 đồng/giải;

- 02 Giải nhì                   : trị giá 4.500.000 đồng/giải;

- 03 Giải ba                    : trị giá 3.000.000 đồng/giải;

- 10 Giải khuyến khích   : trị giá 2.000.000 đồng/giải.

* Giải cá nhân:

- 01 Giải nhất                 : trị giá 4.000.000 đồng/giải;

- 02 Giải nhì                   : trị giá 2.000.000 đồng/giải;

- 03 Giải ba                    : trị giá 1.200.000 đồng/giải;

- 20 Giải khuyến khích   : trị giá 600.000 đồng/giải.

Ngoài giá trị tiền thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức hội thi cho các cá nhân đạt giải thưởng.

          - Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét các đơn vị có số lượng CBCC, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động tham gia đông nhất để xét giải thưởng. Các đơn vị khi triển khai Hội thi đến CBCC, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động cần lưu ý khi đăng ký thông tin người dự thi cần ghi rõ, chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân, đơn vị công tác và đơn vị trực thuộc.

Ví dụ: Trần Văn A, nơi công tác: Trung tâm C (Sở X tỉnh Bình Dương); (hoặc) Công ty TNHH chế biến gỗ XYZ (Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương).

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

1. Thông báo kết quả

Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả chính thức các giải thưởng của hội thi trên Fanpage và Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.

2. Trao thưởng

- Ban Tổ chức hội thi quyết định hình thức, thời gian, địa điểm trao thưởng, sẽ có thông báo chi tiết sau khi kết thúc Hội thi;

- Người đạt giải thưởng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về họ tên, năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, chứng minh nhân dân/căn cước công dân, tài khoản ngân hàng (nếu chuyển khoản tiền thưởng) để đối chiếu, xác minh khi nhận giải thưởng. Tổ Thư ký có quyền từ chối trả thưởng nếu phát hiện thông tin người nhận không trùng khớp với thông tin cá nhân đạt giải, không giải quyết nhận thay (trừ trường hợp có giấy ủy quyền hợp lệ);

- Ban Tổ chức và Tổ Thư ký có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin cá nhân của người dự thi;

- Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ hội thi thì Ban Tổ chức có quyền hủy kết quả của người dự thi, kể cả kết quả đạt giải đã được công bố.

VII. KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI THI

- Mỗi cá nhân, đơn vị đều có quyền kiến nghị, đóng góp ý kiến vào thể lệ Hội thi, câu hỏi trong đề thi. Ban Tổ chức sẽ xem xét điều chỉnh hoặc rút kinh nghiệm cho lần tổ chức tiếp theo.

- Trong vòng 07 ngày sau khi công bố kết quả chính thức, các cá nhân, đơn vị có thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo về kết quả thi, đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổ Thư ký của hội thi hoặc gửi bằng văn bản về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Ban Tổ chức sẽ xem xét phản hồi chậm nhất 02 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin. Quá thời hạn trên, các kết quả hiển nhiên được công nhận.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thể lệ hội thi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Việc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Thể lệ do Ban Tổ chức hội thi quyết định và thông báo chính thức bằng văn bản;

- Ban Tổ chức hội thi, Ban biên soạn và thẩm định câu hỏi, Tổ thư ký, các cá nhân, tổ chức có liên quan và người dự thi chịu trách nhiệm thực hiện theo Thể lệ này kể từ ngày ban hành cho đến khi hoàn thành việc trao thưởng.

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Liên hệ:

- Đại diện Ban Tổ chức: Ông Trần Trung Hiếu – 0903.369.614.

- Đại diện Tổ Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Long - 0975.090.462

- Kỹ thuật: Ông Nguyễn Ngọc Dương - 0933.446.255./.


Ngọc Dương - Văn phòng Sở

Lượt xem: 17217

Thống kê truy cập

Đang truy cập:305

Tổng truy cập: 10631611