Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập làm theo Bác chuyên đề năm 2022

28-04-2022

Ngày 20/4/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy dự chỉ đạo, phát biểu những nội dung trọng tâm của việc học tập và làm theo Bác năm 2022, trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng phải quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, yêu cầu các chi bộ trực thuộc xác định nội dung cụ thể, trọng tâm để tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ hàng quý gắn với đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW để thảo luận, liên hệ và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập, “làm theo Bác” và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm.