Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI VÀ MINH BẠCH

14-10-2019

Sở Công thương Bình Dương tiến hành xây dựng danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định công bố để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định

Thời gian qua, công tác rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai thủ tục hành chính luôn được Sở Công thương duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong tháng 9 năm 2019, sau khi rà soát các văn bản; Sở Công thương Bình Dương tiến hành xây dựng danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định công bố để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định. Qua đó, tại Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố mới 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực Điện và Hóa chất; đồng thời, bãi bỏ 06 thủ tục hành chính được công bố trước đó tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện nay, thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương gồm 125 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 16 thủ tục hành chính cấp huyện và 03 thủ tục hành chính cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2018; số 3109/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018; số 1283/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 và số 2641/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Công Thương công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính./.