Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

19-11-2019

CMSC Trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp một số vướng mắc trong việc thực hiện các quy định trong quản lý hóa chất tại Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Thông tư số 32/2017/TT-BCT và các văn quản pháp luật có liên quan. Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định trong quản lý hóa chất, Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

 

Trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương gặp một số vướng mắc trong việc thực hiện các quy định trong quản lý hóa chất tại Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Thông tư số 32/2017/TT-BCT và các văn quản pháp luật có liên quan. Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định trong quản lý hóa chất, Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh hóa chất như yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; yêu cầu đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất; yêu cầu đối với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

2. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh không được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, tồn chứa và sử dụng hóa chất cấm quy định tại Phục lục 3 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Quản lý hóa chất ngày càng được siết chặt

 

3. Về xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Rà soát danh mục hóa chất theo Phụ lục IV tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt;

- Đối với hóa chất nguy hiểm không thuộc danh mục hoặc dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, ra quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp về Sở Công thương;

- Đối với những tổ chức, cá nhân đã được phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải lập kế hoạch và tiến hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất.

4. Về thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện và Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

- Rà soát danh mục hóa chất là đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất theo Điều 8 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

- Rà soát danh mục hóa chất là đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất theo Điều 14 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

5. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

6. Phân loại hóa chất theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Phụ lục 7 Thông tư số 32/2017/TT-BCT

7. Xây dựng phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại Điều 24 Nghị định 113/2017/NĐ-CP và Phụ lục 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT. Phiếu an toàn hóa chất phải được phổ biến, hướng dẫn đến người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nguy hiểm đó để có biện pháp phòng ngừa và biết cách xử lý khi có sự cố xảy ra.

8. Ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Phụ lục 8 Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

9. Chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo Mẫu số 05a quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 32/2017/TT-BCT gửi Sở Công thương đồng thời gửi Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) hoặc báo cáo thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;

- Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn -  Sở Công thương Bình Dương theo số điện thoại 02743.822563, 0918.144.247 (ông Trịnh Hữu Thuận) hoặc email: thuanth@binhduong.gov.vn; trinhhuuthuan@gmail.com./.

 

                                                                 

 


HỮU THUẬN – QLNL&KTAT

Lượt xem: 418

Thống kê truy cập

Đang truy cập:181

Tổng truy cập: 319117