Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Quy định mới về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

06-03-2019

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BCT quy định cụ thể về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Thông tư này bao gồm 5 chương, 30 điều; Cụ thể một số nội dung trong thông tư như sau: Chương I: Quy định chung; Chương II: Chương trình quản lý an toàn; Chương III: Báo cáo đánh giá rủi ro; Chương IV: Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và Chương V: Trách nhiệm thi hành.

Ngoài ra, theo nội dung Thông tư, thời điểm để xây dựng các tài liệu quản lý an toàn nêu trên bao gồm 03 giai đoạn: Chương trình quản lý an toàn được thực hiện; Báo cáo đánh giá rủi ro được thực hiện; Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực hiện và thông tin cần mô tả tổng quan về Dự án, công trình trong tài liệu quản lý an toàn:

        - Tên, công suất, sản phẩm chính, nguyên liệu chính;

        - Vị trí công trình, dự án, bản đồ địa hình, điều kiện tự nhiên liên quan đến an toàn, môi trường;

        - Vị trí các tòa nhà văn phòng, công trình tiện ích, dịch vụ, hệ thống an toàn và phòng cháy chữa cháy;

        - Mặt bằng, hành lang và khoảng cách an toàn đối với thiết bị công nghệ, thiết bị phụ trợ, các hạng mục cần bảo vệ có liên quan;

        - Quy trình công nghệ cơ bản, hóa chất, lưu chất chính liên quan đến an toàn, cháy nổ và môi trường

        - Các hoạt động liên quan đến tồn chứa, xuất, nhập, vận chuyển;

        - Thông tin về nhân sự làm việc cho dự án;

        - Công trình, thiết bị dừng khẩn cấp, bảo đảm an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Qua đó, Thông tư số 40/2018/TT-BCT cũng quy định nhiệm vụ của các Sở Công Thương các tỉnh có hoạt động dầu khí cụ thể như sau: Chủ trì thẩm định, chấp thuận tài liệu về quản lý an toàn của các tổ chức, cá nhân có hoạt động dầu khí có các công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư này; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, thành phố để thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực hiện nội dung các tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2018./.