Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Quy định mới về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

15-03-2019

Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

Theo Nghị định sửa đổi lần này có 07 Điều, quy định thêm nhiều điểm mới và chi tiết hơn so với Nghị định số 13/2011/NĐCP ngày 11/02/2011 cụ thể như tại Điều 2, Nghị định số 25/2019 quy định chi tiết và bổ sung thêm các điểm mới: “2. Công trình khí trên đất liền bao gồm: Công trình xuất nhập, xử lý, chế biến, vận chuyển, tồn chứa, phân phối khí và các sản phẩm khí (bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), các loại khí được tách ra trong quá trình xử lý, chế biến dầu mỏ hay khí dầu mỏ và các sản phẩm khác).”; Bổ sung các khoản 9, 10, 11, 12, …

Hình ảnh về Trạm chiết nạp khí LPG vào chai được xem là Công trình khí trên đất liền theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP

Ngoài ra, Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 cũng bãi bỏ một số Điều như: Điều 3; Khoản 3 Điều 6; Điều 7; điểm c, đ khoản 1, Điều 10; khoản 5, khoản 6 Điều 23 và Nghị định ban hành Phụ lục I, II, III  để thay thế các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Tuy nhiên, Theo Nghị định sửa đổi có điều khoản chuyển tiếp quy định đối với các công trình dầu khí đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực chưa đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy định của Nghị định này, sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện các biện pháp tăng cường, đảm bảo mức rủi ro chấp nhận được theo quy định; Khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí trên đất liền xác định theo quy định tại Nghị định này cho đến khi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng được ban hành.

Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2019./.

File đính kèm: Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ​