Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy định mới dành cho Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.

16-05-2022

Quy định mới dành cho Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 6 của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản”. Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, cũng quy định: “Những người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang thi hành công vụ, nhiệm vụ”, có thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Như vậy, quy định này đã bãi bỏ thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính và Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của đội ngũ kiểm tra viên điện lực (đính kèm Công văn 120/ĐTĐL-CP ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương về việc phổ biến Nghị định số 17/2022/NĐ-CP; Công văn số 669/CV-SCT ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Công Thương về việc triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP). 

Công chức, viên chức Sở Công Thương đang thi hành nhiệm vụ, công vụ

Như vậy, theo quy định nêu trên thì cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương đang thi hành công vụ, nhiệm vụ nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công Thương có quyền lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho cơ quan quản nhà nước thẩm quyền, hoặc người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP và Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

 


Thanh Hải - Thanh tra Sở

Lượt xem: 3379

Thống kê truy cập

Đang truy cập:694

Tổng truy cập: 8345541