Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu

01-12-2021

Ngày 18/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 104/2021/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền điều hành giá bán xăng dầu trong nước và các cơ quan khác có liên quan; thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.